LÀM THẾ NÀO ĐỂ THI TỐT MÔN HÓA HỌC

 

* GHI NHỚ 1: LÝ THUYẾT

Cần chuẩn bị đầy đủ kiến thức từ
Chương 1: Este –lipit
Chương 2: Cacbohidrat
Chương 3: Amin, aminoaxit
Chương 4: Polime
Chương 5: Đại cương kim loại
Chương 6: Kim loại kiềm kiềm thổ - Nhôm
Chương 7: Sắt – Crom
Chương 8: Nhận biết
Chương 9: Hóa học với môi trường

A. PHẦN HỮU CƠ

Cần hệ thống kiến thức theo từng chủ đề

I. Các khái niệm cần nhớ - Đồng phân, danh pháp

II. Tính chất vật lí : Trạng thái, so sánh nhiệt độ sôi, tính tan và ứng dụng

III. Tính chất hóa học ( giới hạn trong chương trình lớp 12)

1. Những chất phản ứng với Na (K) giải phóng H2 là: Ancol, phenol, axit , H2O
2. Những chất phản ứng dung dịch NaOH (KOH) là: phenol , axit , muối amôni , aminoaxit
3. Những chất phản ứng với dung dịch NaOH (KOH) khi đun nóng: là este ; dẫn xuất
4. Những chất phản ứng với CaCO3 , NaHCO3 giải phóng CO2 là: axit RCOOH
5. Những chất phản ứng với dung dịch axit HCl, HBr là : ancol, amin, anilin, aminoaxit, muối amoniRCOONH4, muối của amin RNH3Cl
6. Những chất có phản ứng với dung dịch AgNO3/ dd NH3 :- khi đun nóng có kết tủa Ag : (phản ứng tráng bạc ) : các chất có nhóm –CHO : RCHO , HCOOH , HCOOR , HCOONH4 , glucozơ , fructozơ , mantozơ .
7. Những chất có phản ứng với Cu(OH)2/NaOH
-Tạo thành muối, nước: là axit
- Tạo thành dung dịch có màu xanh lam: các chất có nhiều nhóm OH kế cận: như etilen glycol ; glixerol , glucozơ ;Fructozơ ; Mantozơ ; Saccarozơ.
- Khi đun nóng tạo thành kết tủa có màu đỏ gạch Cu2O là : các chất có nhóm –CHO
8. Những chất có phản ứng dung dịch nước brôm:
- làm mất màu dung dịch nước brôm: các chất không no có liên kết pi ( = ; ≡ ); andehit RCHO bị oxihóa bới ddBr2
- tạo kết tủa trắng: phenol; anilin
9. Những chất có phản ứng cộng H2 ( Ni) : các chất có liên kết pi: ( = ; ≡ ); benzen; nhóm chức andehit RCHO; Nhóm chức Xeton RCOR; tạp chức: glucozơ, fructozơ .
10. Các chất có phản ứng thủy phân : Tinh bột ; xenlulozơ ; mantozơ ; saccarozơ , peptit ; protein , este , chất béo
11. Các chất có phản ứng trùng hợp : những chất có liên kết đôi ( C=C) hay vòng không bền
12. Những chất có phản ứng trùng ngưng là : Các chất có nhiều nhóm chức.
13. Polime thiên nhiên: caosu thiên nhiên, tơ tằm, bông, xenlulozo , tinh bột
14. Polime nhân tạo ( bán tổng hợp ): tơ Visco, tơ axetat, xenlulozo trinitrat
15. Polime tổng hợp ( điều chế từ phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng) : các polime còn lại : PE, PVC….
16. Polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng: Nilon-6 , Nilon-7, Nilon-6,6, tơ lapsan, nhựa PPF
17. Polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp: ( còn lại ) : PE, PVC , Caosubuna , Caosu buna-S ,tơnitron….
18. Tơ có nguồn gốc xenlulozo : sợi bông , tơ Visco , tơ axetat
19. Tơ poliamit : Nilon-6 , Nilon-7 , Nilon-6,6
20. Tripeptit….polipeptit , protein lòng trắng trứng: có phản ứng màu biure ( phản ứng Cu(OH)2 có màu tím

IV. So sánh lực baz của các amin ( amin no > NH3 > Amin thơm)

V. Môi trường của dung dịch, PH ( chú ý phenol , anilin , Glixin
không làm quỳ tím đổi màu)

Axit RCOOH: quỳ tím hóa đỏ. Amin no : quỳ tím hóa xanh. aminoaxit ( tùy vào số nhóm chức )

Muối của axit mạnh baz yếu quỳ hóa đỏ . Muối của axit yếu baz mạnh quỳ hóa xanh.

VI. Nhận biết các chất hữu cơ

- Nếu chỉ dùng 1 hoá chất nhận biết hợp chất hữu cơ thì hoà chất thường sử dụng là:

• Quỳ tím ( nếu thấy có amin, axit… ) * Cu(OH)2 ( Nếu thấy có Glucozo , Glixerol , andehit.. )
• Dung dịch brom ( Nếu thấy có Phenol , anilin, hợp chất không no ..
- Phân biệt giữa Glucozơ và Fructozơ dùng dung dịch brom
- Phân biệt giữa dipeptit và các polipeptit khác dùng Cu(OH)2 ( phản ứng màu biore)
- Nhận biết protein (lòng trắng trứng …) : dùng Cu(OH)2 : có màu tím xuất hiện hoặc dùng HNO3 : có màu vàng

VII. Điều chế
- Este ( từ phản ứng este hóa : axit phản ứng với an col ) chú ý các este đặc biệt : vinylaxetat , phenyl axetat ( điều chế riêng )
- Glucozo( từ tinh bột , xenlulozo, mantozo)
- Ancol etylic ( từ glucozo bằng phương pháp lên men)
- Anlin ( từ nitrobenzen)
- Các polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng : ( nilon -6, nilon-7, nilon-6,6 , tơ lapsan nhựa PPF)
- Các polime điều chế từ phản ứng trùng hợp : ( PE , PVC , PVA , cao su buna , tơ nitron ….)

B. PHẦN KIM LOẠI

1. Học thuộc Cấu hình e

Na( z=11) [Ne] 3s1 ; Mg ( z=12) [Ne] 3s2 ; Al( z=13) [Ne] 3s2 , 3p1 ; Fe( z=26) [Ar] 3d6, 4s2 ; Cr( z=24) [Ar] 3d5, 4s1 và suy ra vị trí trong bảng tuần hoàn.

2. Nhớ qui luật biến đổi tính chất trong nhóm A ( từ trên xuống: tính kim loại tăng , bán kính nguyên tử tăng , năng lượng ion hóa giảm , độ âm điện giảm)

Nhớ qui luật biến đổi tính chất trong chu kì ( từ trái sang phải : tính kim loại giảm , bán kính nguyên tử giảm , năng lượng ion hóa tăng, độ âm điện tăng , tính phi kim tăng)

3. Tính chất Vật lí chung của kim loại

Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim. Các tính chất vật lí chung này là do các electron tự do trong kim loại gây ra.

- Kim loại dẻo nhất là : Au - Kim loại dẫn điện tốt nhất là: Ag

- Kim loại nhẹ nhất là : Li ( D = 0,5 g/cm3) - Kim loại nặng nhất: Os ( D= 22,6 g/ cm3 )

- Kim loại cứng nhất : Cr ( độ cứng =9/10) - Kim loại mềm nhất: Cs ( độ cứng = 0,2 )

- Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là : W ( 34100c) thấp nhất là : Hg (-390c)

4. Nhớ dãy điện hóa của kim loại và áp dụng: ( kiến thức trọng tâm) đặc biệt chú ý cặp Fe3+/Fe2+
- Kim loại trước cặp Fe3+/Fe2+ phản ứng với Fe3+
ví dụ : Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2
Ví dụ Fe + 2FeCl3 -> 3FeCl2

5. Tính chất hóa học chung của kim loại : Tính khử: ( dỄ bị oxi hóa)

- Kim loại phản ứng với oxi : ( trừ Ag , Pt , Au )
- Kim loại phản ứng với HCl và H2SO4 loãng : ( trừ Pb , Cu , Ag , Hg , Pt , Au )
- Kim loại phản ứng với HNO3 và H2SO4 đặc : ( trừ Pt , Au )
- Kim loại phản ứng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội : ( trừ Al, Fe , Cr, Pt , Au )
- Kim loại phản ứng với nước ở đk thường : ( có : nhóm IA , Ca, Sr , Ba )
- Kim loại phản ứng dung dịch kiềm ( NaOH , KOH , Ba(OH)2 ) nhớ nhất : Al , Zn
- Kim loại trước cặp Fe3+/Fe2+ phản ứng với Fe3+ ví dụ : Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2

6. Điều chế kim loại

Nguyên tắc : khử ion kim loại trong các hợp chất thành kim loại tự do: Mn+ + ne M
Phương pháp : điện phân nóng chảy : dùng điều chế kim loại nhóm IA , IIA , Al
điện phân dung dịch muối : dùng điều chế kim loại sau nhôm
Nhiệt luyện : dùng điều chế các kim loại : ( Zn , Cr , Fe ………)
Thủy luyện : thường nhất dùng điều chế các kim loại : ( Cu , Ag ………)

7. Sự ăn mòn kim loại

Cần phân biệt giữa 2 loại ăn mòn

- Ăn mòn hóa học ( không làm phát sinh dòng điện )
- Ănmòn điện hóa ( chú ý gợi ý của đề : có 2 kim loại, hợp kim gang, thép để trong dung dịch chất điện li HCl, dd muối, không khí ẩm …) Chú ý kim loại có tính khử mạnh hơn thì đóng vai trò cực âm ( anod) bị ăn mòn. Ở cực âm xãy ra quá trình oxi hóa. Dòng elec tron di chuyển từ cực âm sang cực dương tạo nên dòng điện )
Ví dụ hợp kim Zn- Cu để trong dung dịch HCl loãng bị ăn mòn điện hóa ( Zn làm cực âm và bị ăn mòn )

8. Học thuôc hai loại hợp kim của sắt : Gang và thép

a. Gang : là hợp kim của sắt và C (% C : 2-5%) và một số các nguyên tố : Si , S, Mn , P
- Nguyên tắc sản suất : Dùng than cốc (CO ) khử sắt oxit ở nhiệt độ cao.
- Nguyên liệu : quặng sắt , than cốc , chất chảy (CaCO3 hay SiO2)
b. Thép: là hợp kim của sắt và C (% C : 0,01-2%) và một lượng rất nhỏ các nguyên tố : Si , S, Mn , P
- Nguyên tắc sản suất : Oxi hóa C , Si , S, P có trong gang để làm giảm hàm lượng của các nguyên tố này .
- Nguyên liệu : gang trắng , không khí , chất chảy (CaCO3 hay SiO2)

9. Công thức một số chất cần nhớ và ứng dụng

- Chứa Ca, Mg: CaCO3.MgCO3: đolomit ;
CaSO4.2H2O thạch cao sống; CaSO4.H2O thạch cao nung CaSO4.thạch cao khan; CaCO3: đá vôi

- Chứa Al : Al203.2H2O boxit ; Na3AlF6 : criolit ; K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O : phèn chua

- Chứa Fe : Fe2O3 ; hematit ; Fe3O4 ;manhetit ; FeCO3xiderit ; FeS2 pirit

10. Nước cứng nước mềm và các phương pháp làm mềm nước cứng

- Nước cứng là nước chứa nhiểu ion Ca2+ hay Mg2+
- Nước mềm là nước chứa rất ít hay không chứa ion Ca2+ , Mg2+
- Nguyên tắc làm mềm nước : Làm giảm nồng độ các ion Ca2+ , Mg2+ trong nước cứng bằng cách chuyển các ion này thành các chất không tan .

- Để làm mềm nước cứng tạm thời có thể dùng : đun sôi, ddNaOH, Ca(OH)2 vừa đủ, Na2CO3, Na3PO4
- Để làm mềm nước cứng vỉnh cữu hay toàn phần dùng : Na2CO3, hay Na3PO4

11. Thuộc tên Kim loại kiềm

Nhóm IA : Li, Na, , Rb, Cs, Fr: ( là kim loại nhẹ , mềm , dễ nóng chảy , phản ứng được với H2O tạo dung dịch kiềm , oxit , hidroxit tan trong nước tạo dung dịch kiềm là baz mạnh)

12. Thuộc tên Kim loại kiềm thổ : Nhóm IIA : Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra: ( chú ý Ca , Ba , Sr phản ứng với nước tạo dung dịch kiềm. CaO, BaO, SrO, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Sr(OH)2 tan trong nước tạo dung dịch kiềm

13. Phản ứng đặt trưng nhất bài Al là phản ứng với dung dịch kiềm

Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 = 3/2 H2
Al2O3 , Al(OH)3 tan trong dung dịch kiềm và dung dịch axit mạnh
Cần nhớ phản ứng nhiệt nhôm :
ví dụ : 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe ( ứng dụng để hàn kim loại )
2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr ( ứng dụng để sản xuất crom )
Chú ý hiện tượng khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch muối AlCl3 ( có kết tủa trắng , dư NaOH kết tủa tan dần )

14. Sắt

Chú ý:

- Các trường hợp Sắt phản ứng tạo hợp chất sắt (II): sắt phản ứng với HCl, H2SO4 loãng, S, dung dịch muối

- Các trường hợp Sắt phản ứng tạo hợp chất sắt (III): sắt phản ứng với HNO3 dư, H2SO4 đặc nóng dư, Cl2, Br2, dung dịch AgNO3 dư

- Tính chất hóa học của hợp chất Sắt (III) Fe2O3 , FeCl3 ….: là tính oxi hóa

- Hợp chất Sắt (II) FeO, FeCl2: có thể là chất khử hay oxi hóa ( tùy phản ứng )

- Các oxit sắt , hidroxit sắt là bazơ.

15. Andre Andre Crom

Chú ý

- Các trường hợp Crom phản ứng tạo hợp chất crom (II) : crom phản ứng với HCl, H2SO4 loãng

- Các trường hợp crom phản ứng tạo hợp chất crom (III) : crom phản ứng với HNO3 dư, H2SO4 đặc nóng dư, Cl2, Br2, O2, S

- Tính chất hóa học của hợp chất crom (IV) CrO3, K2Cr2O7 ….: là tính oxi hóa

- Hợp chất Crom (III) Cr2O3, CrCl3: có thể là chất khử hay oxi hóa ( tùy phản ứng )

- Các oxit CrO, hidroxit Cr(OH)2l à bazơ.

- Các oxit Cr2O3, hidroxit Cr(OH)3 lưỡng tính

- CrO3, H2CrO4, H2Cr2O7: là axit

16. Các chất lưỡng tính cần nhớ

Aminoaxit , RCOONH4 , muối HCO3_ , Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3, Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3

17. Biết phân biệt các chất vô cơ và các hiện tượng xãy ra trong thí nghiệm

18. Đọc sơ bài hóa học và môi trường liên hệ các kiến thức trong đời sống

19. ghi nhớ điều kiện phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (sản phẩm có : kết tủa, hay chất khí, hay chất điện li yếu )

* GHI NHỚ 2: BÀI TẬP

1- Cần đọc kỹ đề

Nhìn các đáp án A,B,C,D (loại suy), phán đoán xem có thể sử dụng các phương pháp tính nhanh ( hay áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng , bảo toàn e, bảo toàn nguên tố, bảo toàn điện tích, phương pháp trung bình, qui tắc đường chéo, sử dụng sơ đồ, sử dụng phương trình ion rút gọn)

2- Ghi nhớ các công thức về số mol , nồng độ mol/lit , nồng độ phần trăm, khối lương riêng, tỉ khối hơi dA/B; tính % khối lượng; tính hiệu suất phản ứng h%; công thức faraday m= AIt : nF.

3- Các bài toán đơn giản ( trong thi TN nên viết phương trình để giải )

4- Các bài tập tìm tên Kim loại ( tìm M ) nếu chưa biết hóa trị ( đặt hóa trị n = 1,2,3)

5- Các bài tập tìm công thức FexOy ( tìm nFe : n O)

6- Bài tập nhiệt nhôm ( chú ý sản phẩm phản ứng ddNaOH có H2 kết luận nhôm dư )

7- Bài tập dung dịch NaOH vào dung dịch muối AlCl3 hay Al2(SO4)3 : chú ý có thể tạo ra kết tủa rồi kết tủa tan ( khi dư NaOH ) công thức tính nhanh : nAl(OH)3 = 4n Al3+ - n OH-

8- Bài tập nhiệt phân Fe(OH)2 hay Fe(OH)3 : nung trong không khí tạo ra Fe2O3

9- Bài tập kim loại với dung dịch muối : chú ý độ tăng khối lượng của thanh kim loại ( m bám – m tan )

Chú ý độ giảm khối lượng của thanh kim loại ( m tan – m bám ) ( phương pháp tăng giàm )

10- Bài tập hữu cơ cần tìm M chất hữu cơ công thức phân tử

Este ( M = 60 --> C2H4O2 : HCOOCH3 )
Cacbohidrat ( M =180 : C6H12O6 : Glucozo hay Fructozo )
Amin ( M =31 --> CH5N : CH3NH2 metylamin)
Aminoaxit ( M =75 --> C2H5O2N : H2N-CH2-COOH : glixin )

- Nếu cần tìm: nC : n H : nO : n N --> công thức đơn giản --> CTPT
- Hay từ % N --> M ; % O --> M --> CTPT

* GHI NHỚ 3 : LÀM BÀI

- Đọc sơ toàn bộ đề

- Chọn lí thuyết làm trước (câu thuộc làm trước ,câu phân vân làm sau)

- Giải bài tập quen thuộc trước (bài tập khó thì nhìn kỉ đáp án sẽ có gợi ý)

- Nếu chưa hiểu thì viết phương trình nhớ cân bằng, chú ý các từ cô cạn, chất rắn thu được, làm bay hơi …

- Còn 3 phút trước khi hết giờ nhớ tô luôn cả những câu không biết làm nên chọn theo xác suất 50/50.

- Bình tĩnh tự tin: Ghi ra giấy nháp dãy điện hóa và các công thức cần nhớ

- Chỉ được chọn (1 trong 2 phần tự chọn không được làm cả 2)

 

 

 

Bình Luận

Để xác nhận không phải là đăng ký tự động, bạn hãy chọn Máy tính trong các hình bên dưới

man
folder
house
woman
lock
strawberry
apple
lemon
pear
monitor
cherry

những , không , nguyên , chương , polime , nilon , phương , lượng , trùng , nhiệt , trường , h2so4 , aminoaxit , trước , thuộc , trình , trắng , thành , caco3 , phenol , hidroxit , cr2o3 , al2o3 , fe2o3 , loãng , glucozo , glucozơ , fructozơ , ngưng , xenlulozo , anilin , phản ứng , kim loại , dung dịch , ứng với , các chất , điều chế , những chất , hợp chất , bài tập , tính chất , kết tủa , hóa học , công thức , ứng trùng , oxi hóa , dịch kiềm , loại phản , phương pháp , nước cứng , dịch muối , ghi nhớ , với dung , hợp kim , chất phản , cần nhớ , nhóm chức , trùng ngưng , trùng hợp , bảo toàn , crom phản , chất crom , mềm nước , dùng điều , làm mềm , phân biệt , khối lượng , nguyên tắc , với hno3 , h2so4 đặc , quỳ tím , chất sắt , trường hợp , sắt phản , các trường , tạo dung , ứng dụng , dịch naoh , chất hóa , ứng tạo , tạo hợp , trong dung , điện hóa , kiến thức , nhận biết , nước tạo , cặp fe3 , ion ca2 , fe3 fe2 , tên kim , trong nước , h2so4 loãng , với hcl , nếu thấy , chế kim , của kim , biệt giữa , chất hữu , tan trong , phương trình , thạch cao , đun nóng , muối của , các nguyên , của sắt , glucozơ fructozơ , khi đun , naoh koh , môi trường , loại kiềm , chất vật , lượng của , ứng dung , các oxit , tạo thành , phenol anilin , tinh bột , nóng chảy , các polime , liên kết , các bài , kim của , chất không , không khí , ca2 mg2 , làm giảm , nước chứa , các phương , nước mềm , cứng nước , al2 so4 , thuộc tên , các ion , chất khử , dụng các , tính nhanh , các công , đơn giản , hay chất , sản phẩm , hợp crom , crom iii , lưỡng tính , viết phương , tập tìm , cần tìm , làm trước , trước câu , được làm , thanh kim , của thanh , nếu chưa , hóa trị , tập nhiệt , ứng các , tùy phản , tủa tan , hợp sắt , hcl h2so4 , sắt iii , muối alcl3 , vào dung , crom chú , hiện tượng , naoh vào , đặc nóng , cl2 br2 , khử hay , hay oxi , hóa tùy , hay sio2 , hóa hợp , học của , của hợp , tính oxi , nhiệt nhôm , 2fecl3 cucl2 , ứng màu , màu tím , của các , trắng trứng , lòng trắng , lapsan nhựa , nhựa ppf , protein lòng , không làm , tím hóa , dịch brom , đặc biệt , polime điều , baz mạnh , quỳ hóa , hóa xanh , của axit , axit mạnh , ngưng nilon , được điều , dịch agno3 , nhóm –cho , fructozơ mantozơ , dịch axit , axit rcooh , kiềm thổ , giải phóng , phenol axit , nhiều nhóm , mantozơ saccarozơ , tổng hợp , còn lại , polime được , thiên nhiên , tủa trắng , dịch nước , nước brôm , andehit rcho , nhớ qui , qui luật , với nước , điện phân , chế các , đặc nguội , tính khử , fe2 phản , với fe3 , cucl2 2fecl2 , các kim , dòng điện , nguyên liệu , chất chảy , chảy caco3 , than cốc , sản suất , loại hợp , chất điện , tắc sản , trước cặp , loại trước , bán kính , kính nguyên , năng lượng , tính kim , chất trong , luật biến , biến đổi , đổi tính , lượng ion , ion hóa , loại nhẹ , cm3 kim , dãy điện , dẫn điện , tính dẫn , chung của , loại tính , caco3 hay , dung dịch kiềm , kim loại phản , với dung dịch , dung dịch muối , những chất phản , trong dung dịch , tạo dung dịch , hợp chất crom , dung dịch naoh , mềm nước cứng , ứng dung dịch , ứng trùng ngưng , kim loại kiềm , phân biệt giữa , nước cứng nước , chất chảy caco3 , vào dung dịch , hợp crom phản , các công thức , viết phương trình , hcl h2so4 loãng , dịch muối alcl3 , tan trong nước , 2fecl3 cucl2 2fecl2 , các phương pháp , tính chất trong , dịch nước brôm , các chất không , polime được điều , dung dịch nước , glucozơ fructozơ mantozơ , dung dịch axit , dung dịch agno3 , trùng ngưng nilon , protein lòng trắng , đổi tính chất , bán kính nguyên , kim loại tính , qui luật biến , các polime điều , lòng trắng trứng , dung dịch brom , kim loại trước

Hỗ trợ trực tuyến
  • Quản Trị

    01662491221

Đang online:1

Tổng lượt truy cập: 1933329